Úřední deska - Písemnosti jiných úřadů
Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK - 29248/UP/2017/Hof

VYŘIZUJE: Bc. Pavla Hofmanová, DiS.
ODBOR | ODDĚLENÍ: územního plánování a stavebního řádu

územního plánování
LINKA | MOBIL: 468
E-MAIL: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

DATUM: 12. února 2018

Počet listů:3
Počet příloh: 0 / listů:0
Počet svazků:0
Sp. znak, sk. režim: 65 / A10

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje v uplynulém období (říjen 2016 - leden 2018)

Návrh zprávy

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje jako příslušný orgán podle ustanovení § 7 odst. 2
písmene a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon"), rozhodlo dne 4. prosince 2017 o pořízení
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, která se bude
pořizovat a projednávat souběžně
s projednávanou Aktualizací č. 1 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje a Aktualizací č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

Podle požadavku § 42 odst. 1 stavebního zákona Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný
orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) stavebního zákona pořídil návrh Zprávy

o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen
2016 - leden 2018), která ve svém obsahu stanoví požadavky na Aktualizaci č. 3 Zásad
územního rozvoje Královéhradeckého kraje.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje je povinen podle požadavku § 42 odst. 2 stavebního
zákona doručit návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
v uplynulém období (říjen 2016 - leden 2018) veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Tato veřejná vyhláška je vyvěšena na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
se sídlem v Hradci Králové, včetně
elektronické úřední desky, a na úředních deskách všech


KUKHK - 3336/UP/2018/Hof

obecních úřadů
Královéhradeckého kraje, rovněžvčetně
elektronických. V souladu
s ustanovením § 20 odst. 1 stavebního zákona je možné se s návrhem Zprávy o uplatňování
Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 - leden
2018) seznámit ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, tzn., od 12. února 2018:

a) na internetových stránkách Královéhradeckého kraje www.kr-kralovehradecky.cz,
odrážka „rozvoj kraje, dotace", sekce „územní plánování" po rozkliknutí odrážky
„Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje - zpráva o
uplatňování" nebo přímo na odkaze: http://www.krkralovehradecky.
cz/scripts/detail.php?pgid=160
b) nebo v listinné podobě:
na odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 500
03 Hradec Králové, kancelářč. N2.416 (2.NP), v rámci úředních hodin, uvedených na
internetových stránkách Královéhradeckého kraje nebo v jiný čas po předchozí telefonické
dohodě.
Podle § 42 odst. 3 stavebního zákona do 15 dnů
ode dne doručení této veřejné vyhlášky může
každý k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
v uplynulém období (říjen 2016 - leden 2018) uplatnit písemné připomínky. K později
uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Adresa pro zasílání připomínek: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního
plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Pivovarské náměstí 1245, 500 03
Hradec Králové.

Závěrem připomínáme, že zásady územního rozvoje dle § 36 odst. 3 stavebního zákona v
nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v
souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně
plánovací činnost obcí. Zásady územního rozvoje ani vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj
území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu, regulačnímu
plánu nebo navazujícím rozhodnutím.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Petr Háp
vedoucí oddělení územního plánování


KUKHK - 3336/UP/2018/Hof

K vyvěšení na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup a následnému
potvrzení a vrácení:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Městský úřad/ Obecní úřad/ Úřad městyse/ Magistrát města

.........................................................

Tato veřejná vyhláška ze dne 12. února 2018, č. j. KUKHK-3336/UP/2018/Hof musí být
vyvěšena nejméně
po dobu 15 dnů, patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za
doručenou. První den lhůty se počítá ode dne následujícího po vyvěšení na úřední desce.
Po dobu vyvěšení písemného vyhotovení této veřejné vyhlášky na úřední desce byla tato
veřejná vyhláška zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne........................ Sejmuto dne........................

................................................................
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí