Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Starosta městyse Machov oznamuje

podle § 34, odst. 1 a § 34, odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, že:

1. volba prezidenta České republiky se uskuteční:

-          v pátek dne 12. ledna 2018  od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 13. ledna 2018  od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

-          případné druhé kolo v pátek 26. ledna 2018  od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 27. ledna 2018  od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Machov je volební místnost, kterou je obřadní síň Úřadu městyse Machov, čp.  119, a to pro všechny voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve všech místních částech městyse Machov (Bělý, Nízká Srbská, Machovská Lhota a Machov), případně se prokáží voličským průkazem.

3. voličům bude umožněno hlasování poté, kdy prokáží svoji totožnost a státní občanství (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, nebo služebním pasem či cestovním průkazem) a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.

4. každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

V Machově dne 27. prosince 2017

Ing. Jiří Krtička v.r.
starosta