Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Městys  Machov

 

O z n á m e n í

6. (ustavující) veřejné  zasedání

Zastupitelstva  městyse  Machov

v roce 2018

se koná ve středu 31.10.2018 v 19°° hodin

na Úřadu městyse Machov

Program :

1. Složení slibu zastupitelů;

2.  Volba starosty a místostarosty :

a) určení počtu místostarostů;

b) určení, které funkce budou zastupitelé vykonávat jako dlouhodobě uvolnění;

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty;

d) volba starosty;

e) volba místostarosty;

3.  Zřízení výborů zastupitelstva :

a) zřízení výborů a určení počtu jejich členů;

b) volba předsedů a členů výborů;

4.  Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva a zastupitelům - předsedům a členům výborů;

5.  Jednací řád zastupitelstva městyse;

6.  Plán provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018;

7. Rozpočtové opatření č. 7/2018;

8.  Prodloužení platnosti Strategie rozvoje městyse Machov;

9.  Určení zástupce městyse Machov do Kontrolní komise DSO Lesy Policka;

10.  Určení zástupců městyse do Školské rady ZŠ a MŠ Machov;

11.  Pověření zastupitelů oprávněných přijmout svatební slib, určení místa a doby pro konání svatebních obřadů;

12.  Prodej pozemku p.č. 658/13 v k.ú. Nízká Srbská;

13.  Různé a informace.

 

Ing. Jiří Krtička v.r. -  starosta

 

Vyvěšeno:   22.10.2018

Aktualizováno ( Pondělí, 22. Říjen 2018 )