Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Městys Machov v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů

zveřejňuje

závěrečný účet (vyúčtování finančních vztahů) Městyse Machov za r. 2017

který byl projednán na zasedání Zastupitelstva městyse Machov dne 20. 6. 2018 a schválen usnesením č. 3/2/2018

Závěrečný účet i jednotlivé povinné přílohy si zobrazíte kliknutím na příslušný odkaz:

Závěrečný účet městyse Machov za rok 2017

Výkaz Fin 2-12 M

Rozvaha k 31. 12. 2017

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2017

Příloha sestavená k 31. 12. 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za 2017

Inventarizační zpráva

Účetní závěrka příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Machov: Městys Machov, jakožto zřizovatel příspěvkové organizace "ZŠ a MŠ Machov", zveřejňuje účetní závěrku ZŠ a MŠ Machov sestavenou ke dni 31. 12. 2017. Součástí účetní závěrky jsou následující výkazy:

Výkaz zisku a ztráty,

Rozvaha,

Příloha A1-3,

Příloha A5,

Příloha-FKSP,

Příloha-Rezervní fond.

Uvedené výkazy jsou v papírové podobě k dispozici na Úřadu městyse Machov, v elektronické podobě jsou součástí tohoto zveřejnění na elektronické úřední desce.

Aktualizováno ( Čtvrtek, 21. Červen 2018 )