Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově


Městys Machov v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů a v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. o rozpočtové odpovědnosti


zveřejňuje

návrh závěrečného účtu

(vyúčtování finančních vztahů) Městyse Machov za r. 2017

1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (v tis. Kč)

Rozpočet 2017          Rozpočet po změnách          Skutečnost 2017

Daňové příjmy - třída 1                      13.046,9                         14.774,7                            14.767,4

Nedaňové příjmy - třída 2                    1.728,0                           2.108,8                              2.043,2

Kapitálové příjmy - třída 3                        50,0                                91,0                                    90,7

Přijaté transfery - třída 4                         862,6                           3.419,2                              5.404,6

Celkové příjmy :                               15.687,5                          20.393,7                            22.305,8

Běžné výdaje - třída 5                       15.665,5                          16.367,6                            14.670,3

Kapitálové výdaje - třída 6                  2.622,0                          11.337,5                             11.047,5

Celkové výdaje :                               18.287,5                          27.705,1                            25.717,8

Financování - třída 8 2.600,0                            7.311,3                              3.412,0

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 (Fin2-12 M)

2. Hospodářská činnost městyse

Městys nevykazuje žádnou hospodářskou činnost.

3.Stav peněžních fondů

Stav sociálního fondu k 31.12.2017 byl 71.920,66- Kč.

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu ze dne 20.05.2009, schváleným zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 20.05.2009.

4a. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Městys získal v roce 2017 následující dotace:

Hasiči                                                                                                  55.572,- Kč

ČOV Machov - doplnění předčištění od Královéhr. kraje            620.000,- Kč

ČOV Machov - doplnění předčištění od MZe ČR                       1.035.000,- Kč

Hospodaření v lesích (ze stát. rozpočtu)                                          44.226,- Kč

Volby do Parlamentu ČR (ze stát. rozpočtu)                                    17.498,- Kč

Veřejné osvětlení v obci od Královéhr. Kraje                                 399.305,- Kč

Průtoková dotace pro ZŠ Machov                                                   384.039,- Kč

4b. Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu městyse

-

5. Hospodaření příspěvkové organizace založené městysem

Základní a mateřská škola Machov :

Rezervní fond - zůstatek k 31. 12. 2017 :                     164.588,94 Kč

FKSP - zůstatek k 31. 12. 2017 :                                     96.743,46 Kč

Neinvestiční příspěvek na činnost ZŠ v r. 2017        1.052.400,- Kč

Průtoková dotace prostřednictvím rozp. městyse       384.039,- Kč

Výsledek hospodaření :                                               +   49.311,18 Kč

Roční a čtvrtletní závěrky ZŠ a MŠ Machov včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny a k nahlédnutí u účetní městyse.

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor ekonomický, oddělení kontroly obcí a analýz.

Kontroloři : Naďa Náglová, Ivana  Marková

Přezkoumání bylo provedeno ve dnech 13. 9. 2017 a 23. 5. 2018 s následujícími výroky:

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10, odst. 3, pís. a) zákona 420/2004 Sb.

- neuvádí se žádná rizika dle § 10, odst. 4, pís. a) zákona 420/2004 Sb.

- byly zjištěny dle § 10, odst. 4, pís. b) zákona 420/2004 Sb. následující ukazatele:

- podíl pohledávek na rozpočtu městyse           0,19 %

- podíl závazků na rozpočtu městyse                 8,53 %

- podíl zastaveného majetku na celk. majetku   4,21 %

- dluh městyse překročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, a to o částku 3.132.714,53 Kč. Ustanovení zákona č. 23/2017 Sb. vztahující se k tomuto ukazateli jsou plněna.

7. Výsledek inventarizace

Inventarizace stavů majetku, pohledávek a závazků k datu 31. 12. 2017 proběhla na základě Plánu provedení inventarizace schváleném zastupitelstvem dne 30. 10. 2017. Dne 16. 1. 2018 byla vyhotovena inventarizační zpráva. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

8. Přílohy k návrhu závěrečného účtu

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za Městys Machov

sestavený k 31.12.2017 (Fin 2-12 M)

- Rozvaha Městyse Machov sestavená k 31.12.2017

- Výkaz zisku a ztrát Městyse Machov sestavený k 31.12.2017

- Příloha Městyse Machov sestavená k 31.12.2017

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Machov za rok 2017 ze dne 23.5.2018

- Inventarizační zpráva

- Účetní závěrka příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Machov: Příloha A1-A3, Příloha A5, Příloha FKSP, Příloha Rezervní fond, Rozvaha, Výsledovka

Přílohy jsou pro svůj rozsah zveřejňovány pouze na elektronické úřední desce (zobrazíte je kliknutím na název dokumentu) na www.machov-obec.cz.

Kompletní závěrečný účet v listinné podobě (včetně příloh) je možno shlédnout v úředních hodinách na úřadu městyse u účetní městyse.

Připomínky k závěrečnému účtu městyse za r. 2017 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě       15 dní od zveřejnění na Úřadu městyse Machov.

V Machově dne 25. 5. 2018

Ing. Jiří Krtička, starosta v.r.

Vyvěšeno dne:  25. 5. 2018

 

Aktualizováno ( Pátek, 25. Květen 2018 )