Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Městys Machov

O z n á m e n í

č. 7/2018

Oznamujeme záměr pronájmu následující nemovitosti níže uvedenému zájemci, za níže uvedených podmínek:

  • části pozemku p.č. 215/1 (ostatní plocha - komunikace) o celkové výměře cca 150 m2 v k.ú. Machovská Lhota - jedná se o část pozemku mimo zpevněnou komunikaci;

 

  • V.Hornychovi, Trutnov;

Záměr pronájmu bude realizován v souladu s obecně platnými právními předpisy a s podmínkami pronájmu pozemků schválenými Zastupitelstvem městyse Machov dne 8.11.2010: - cena pronájmu - 7 Kč/m2/rok.

 

Zájemce dále provede na svoje náklady vyčištění pozemku od odpadů a suchých dřevin a zarovnání terénních nerovností;

 

 

Případné připomínky a návrhy k výše uvedenému záměru je možné podat písemně do 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení v kanceláři Úřadu městyse Machov.

 

 

 

V Machově dne 4.4.2018

 

 

 

Ing. Jiří Krtička v.r.

starosta


Vyvěšeno : 4.4.2017

 

Sejmuto :