Úřední deska - Písemnosti jiných úřadů
Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství

Němcové 2020, 547 01 Náchod

 

 

EUROVIA CS, a.s.

OZ oblast Čechy střed, závod Čechy
východ

Piletická 498

503 41 Hradec Králové

IČO: 45274924

 

 

 

 

 

 

Sp. zn.: KS 13255/2017/DSH/IR

Čj. (Če.): MUNAC 79972/2017/DSH/IR

Eviden. číslo: 282A/17

Vyřizuje: Ivana Rousková

Tel./mobil: 491 405 189, 775 431 664

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

Datum: 13. 12. 2017

 

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

 

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně
příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o provozu na
pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene c) zákona o provozu na
pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád), k žádosti společnosti EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Čechy
střed, závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, IČO: 45274924, o z n a m u
j e, že

 

s t a n o v í

 

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje,
územním odborem dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5
zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal
stanovisko čj. KRPH-112170/ČJ-2017-05050 ze dne 11. 12. 2017

 

přechodnou úpravu provozu

 

na silnicích III/303 15, III/303 17 a na místních komunikacích v kat. území Bezděkov nad Metují,
Vysoká Srbská, Nízká Srbská, Machov a Machovská Lhota dle grafického znázornění v příloze.

 

 

Za podmínek:

Dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení a zařízení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Platnost úpravy: 19. 12. 2017 - 30. 4. 2018

Důvod: označení nedokončené stavby po dobu zimního období v rámci stavby „Oprava silnice
III/303 15 a III/303 17 Bezděkov nad Metují - Machov - Machovská Lhota - státní hranice"

Odpovědná osoba (organizace) za řádné provedení úpravy:

pan Ing. Jiří Večeř, stavbyvedoucí EUROVIA CS, a.s., tel.: 731 601 482


Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1) Dopravní značení, dopravní zařízení, světelné signály proveďte dle schválených
situací, pokud jsou tyto nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu
uvedeného v tomto stanovení.

2) Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy
nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního
profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích,
které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu.

3) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných
spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.

4) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 -
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD
ČR, pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015.

5) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se
zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).

6) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci
z 50 m. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů
případných křižovatek a sjezdů. Bude prováděna pravidelně řádná kontrola umístění
dopravního značení a zjištěné závady budou neprodleně odstraněny.

7) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a ČSN EN
12899-1, ČSN EN 1463-1.

8) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo
kontrolním orgánům.

9) Dopravní značení a zařízení bude pravidelně kontrolováno a udržováno tak, aby bylo
čitelné a viditelné dle normovaných požadavků.

 

Odůvodnění

Společnost EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Čechy střed, závod Čechy východ, Piletická 498, 503
41 Hradec Králové, IČO: 45274924 požádala dne 6. 12. 2017 Městský úřad Náchod, odbor
dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/303
15, III/303 17 a na místních komunikacích v kat. území Bezděkov nad Metují, Vysoká Srbská,
Nízká Srbská, Machov a Machovská Lhota.

Důvodem je označení nedokončené stavby po dobu zimního období v rámci stavby „Oprava
silnice III/303 15 a III/303 17 Bezděkov nad Metují - Machov - Machovská Lhota - státní
hranice.

K žádosti bylo doloženo písemné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České
republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod,
dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-112170/ČJ-2017-05050 ze dne 11. 12. 2017.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č.
294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve
shora uvedeném znění.

 

 

 


Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2
správního řádu).

 

otisk úředního razítka

za správnost vyhotovení:

Ivana Rousková

 

Ing. Radka Konárková, v. r.

pověřená vedením odboru dopravy a silničního hospodářství

 

 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost
doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy musí
být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět na odbor
dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod.

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce Obce Bezděkov nad
Metují, Obce Vysoká Srbská a Městys Machov.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ..............................

 

 

 

 

 

 

..................................................................

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

 

 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

...................................................

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem
umožňujícím dálkový přístup.


Rozdělovník:

I/ účastníci řízení:

1) EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Čechy střed, závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41
Hradec Králové

2) Obec Bezděkov nad Metují, Bezděkov nad Metují 164, 549 64 Bezděkov nad Metují

3) Obec Vysoká Srbská, Vysoká Srbská 6, 549 31 Hronov 1

4) Městys Machov, Machov 119, 549 63 Machov

5) Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o. Hradec Králové

6) ostatní - veřejná vyhláška

Městský úřad Náchod - úřední deska

Obecní úřad Bezděkov nad Metují - úřední deska

Obecní úřad Vysoká Srbská - úřední deska

Úřad městyse Machov - úřední deska

 

 

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Náchod