Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Městys  Machov

 

O z n á m e n í

9. veřejné  zasedání

Zastupitelstva  městyse  Machov

v roce 2017

se koná ve středu 20.12.2017 v 19°° hodin

na Úřadu městyse Machov

Program :

1.  Rozpočtová opatření č. 9/2017 a 10/2017;

2.  Veřejná zakázka „ Nákup a dodávka traktorového nosiče kontejnerů a velkoobjemových kontejnerů - výběr dodavatele;

3.  Projekt „Výstavba místní komunikace na Záduší" - žádost o dotaci z POV Královéhradeckého kraje;

4.  Projekt „ Zateplení ZŠ a MŠ Machov" - rozhodnutí SFŽP o poskytnutí dotací;

5.  Žádost ZŠ a MŠ Machov o souhlas s přijetím sponzorského daru;

6.  MAS Stolové hory -  Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Náchod;

7.  Majetkové záležitosti :

a) Prodej části pozemku p.č. 111/5 v k.ú. Nízká Srbská M.Divišovi, Machov;

b) Záměr prodeje pozemku p.č. 771/7 v k.ú. Machov B.Čepelkovi, Hronov;

c) Pronájem částí pozemků p.č. 684 a 582/1 v k.ú. Nízká Srbská A.Jiřičkovi, Machov;

d) Pronájem části pozemku p.č. 646/1 v k.ú. Bělý, L.Pagačovi, Machov;

8.  Různé a informace.

 

 

Ing. Jiří Krtička v.r. -  starosta

 

Vyvěšeno:   13.12.2017