Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Městys Machov podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 11 a § 13, v platném znění

 

z v e ř e j ň u j e

 rozpočtové provizorium Městyse Machov

na období leden – březen 2018

 

 

     Ve smyslu § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se rozpočtové hospodaření městyse Machov, do doby schválení řádného rozpočtu na celý rok 2018, řídí těmito pravidly rozpočtového provizoria:

 

·         Finanční prostředky po dobu rozpočtového provizoria budou čerpány k zajištění nejnutnějších výdajů a krytí dlouhodobých závazků obce, aby tak byl zabezpečen plynulý chod obce, organizačních složek a příspěvkové organizace obce, jejímž zřizovatelem je městys Machov;

·         Výdaje městyse Machov za každý jednotlivý měsíc v  1. čtvrtletí roku 2018 nepřekročí 1/12 výdajů schváleného rozpočtu roku 2017. Vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě, že přímo souvisí se zvýšeným financováním výdajů stanovených jiným zákonem, nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.

·         Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení Zastupitelstvem městyse Machov.

 

Rozpočtové provizorium bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva Městyse Machov dne 21. 11. 2017 usnesením č. 4/8/2017. V elektronické podobě je rozpočtové provizorium zveřejněno na www.machov-obec.cz a do jeho listinné podoby lze nahlédnout na Úřadu městyse Machov v jeho úředních hodinách na adrese Machov 119.

 

                                                                                          Ing. Jiří Krtička v.r.

                                                                                                   starosta

 

Vyvěšeno: 22. 11. 2017