Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Městys Machov

O z n á m e n í

č. 25/2017

Oznamujeme záměr pronájmu následující nemovitosti níže uvedenému zájemci :

  • části pozemků p.č. 684 (ostatní plocha - komunikace) a p.č. 582/1 (ostatní plocha - komunikace) o celkové výměře cca 30 m2 v k.ú. Nízká Srbská (jedná se o části pozemků proti č.p. 83 Nízká Srbská mimo asfaltovou komunikaci pro parkování automobilu);

 

  • A. Jiřičkovi, Machov.

Záměr pronájmu bude realizován v souladu s obecně platnými právními předpisy a s podmínkami pronájmu pozemků schválenými Zastupitelstvem městyse Machov dne 8.11.2010: - cena pronájmu - 7 Kč/m2/rok.

 

 

 

Případné připomínky a návrhy k výše uvedenému záměru je možné podat písemně

do 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení v kanceláři Úřadu městyse Machov.

 

 

 

V Machově dne 20.11.2017

 

 

 

Ing. Jiří Krtička v.r.

starosta

 

Vyvěšeno : 20.11.2017

 

Sejmuto :