Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Městys  Machov

 

O z n á m e n í

8. veřejné  zasedání

Zastupitelstva  městyse  Machov

v roce 2017

se koná v úterý 21.11.2017 v 19°° hodin

na Úřadu městyse Machov

Program :

1) Rozpočtové opatření č. 8/2017;

2) Rozpočtové provizorium městyse Machov na leden - březen 2018;

3) Cenové oznámení - cena stočného na r. 2018;

4) Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o místním poplatku za provoz odpadového systému;

5) Přijetí dotace Královéhradeckého kraje na zpracování Lesního hospodářského plánu LHC Machov;

6) Projekt „Rekonstrukce tělocvičny Machov" :

- stav žádosti o dotaci z programu rozvoje venkova na obnovu sportovní infrastruktury;

- žádost o úvěr od České spořitelny, a.s. - refinancování půjčky SFŽP;

7) Výběr dodavatele veřejné zakázky „ Nákup a dodávka traktorového nosiče kontejnerů a

velkoobjemových kontejnerů;

8) Žádost Hospice Anežky České Červený Kostelec o příspěvek na provoz;

9) Žádost Nadačního fondu Hospital Broumov o příspěvek na činnost;

10) Žádost SCHKO Broumovsko o souhlas s realizací opatření pro podporu biodiverzity v Řeřišném;

11) Záměr prodeje části pozemku p.č. 111/5 v k.ú. Nízká Srbská M. Divišovi, Machov s věcným břemenem;

12) Různé a informace.

 

 

 

Ing. Jiří Krtička v.r. -  starosta

 

Vyvěšeno:   14.11.2017