Úřad městyse Machov nabízí možnost uzavřít manželství

 • V obřadní síni úřadu Městyse Machov
 • Na jiném vhodném místě - možnost výběru jiného vhodného místa pro svatební obřad mimo obřadní síň v krásném prostředí Machova a jeho okolí (pouze na území katastru Machova)

Doklady potřebné k uzavření manželství

 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost (občanský průkaz, cestovní pas)
 • rodné listy
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • případný úmrtní list zemřelého manžela/manželky
 • případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství; byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku
 • rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o nabytí právní moci, jde-li o osobu nezletilou starší 16 let

 

Správní poplatek zaplatíte za:

 • uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky ve výši 3 000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky ve výši 2 000 Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost ve výši 1 000 Kč
 • vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (v cizině) ve výši 500 Kč

V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci žádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.

Vydání osvědčení pro uzavření církevního sňatku je bez poplatku.

 

svatby_obradni_sin_1

svatby_obradni_sin_2

svatby_venku_1

svatby_venku_2

svatby_venku_5

svatby_venku_4

svatby_venku_3

svatby_venku_7


Aktualizováno ( Středa, 11. Říjen 2017 )