Úřední deska - Písemnosti jiných úřadů

Oznámení č. 1/2017

DSO Lesy Policka v souladu s § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje

návrh závěrečného účetu (vyúčtování fin. vztahů) Dobrovolného svazku obcí „Lesy Policka“ za r. 2016

1) Rozpočtové hospodaření DSO:

Třída 2 – Nedaňové příjmy                                83,81 Kč

Třída 4 – Přijaté dotace a transfery       1.704.007,08  Kč

Celkové skutečné příjmy :                  1.704.090,89  Kč

Třída 5 – Běžné výdaje                          1.707.661,48 Kč

Celkové skutečné výdaje:                   1.707.661,48 Kč

Třída 8 - Financování:                                3.570,59 Kč

2) Hospodářská činnost DSO:

Celkové skutečné výnosy:              4.670.266,63 Kč

Celkové skutečné náklady:             5.298.359.94 Kč

- z toho:Daň z příjmů                          0,-    Kč

Výsledek hospodaření (zisk):           - 628.093,31 Kč

3) Stav peněžních fondů DSO:

DSO Lesy Policka netvoří peněžní fondy.

4) Vyúčtování přijatých a poskytnutých dotací:

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR

Účel: Hospodaření v lesích

a) na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku

Poskytnuto:  23.920,- Kč

Čerpáno:      23.920,- Kč

b) na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích

Poskytnuto:  17.640,- Kč

Čerpáno:      17.640,- Kč

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Účel: Profesionalizace svazků obcí

Poskytnuto: 30.000,- Kč

Čerpáno:     30.000,- Kč

Poskytovatel: ČR – Agentura ochrany přírody (CHKO Broumovsko)

Účel: Výstavba oplocenek v Machově a Polici n.M.

Poskytnuto:      38.236,- Kč

Čerpáno:          38.236,- Kč

5) Pohledávky a závazky :

Krátkodobé pohledávky celkem k 31.12.2016 :   1.030.545,07 Kč

- z toho odběratelé                                                  887.474,22 Kč

Krátkodobé závazky k 31.12.2016 :                       638.433,50 Kč

- z toho dodavatelé                                                 632.387,50 Kč

6) Peněžní prostředky

Stav peněžních prostředků na bankovních účtech činil k 31.12.2016:    42.250,93 Kč

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Přezkoumání hospodaření DSO Lesy Policka bylo provedeno na základě písemné žádosti DSO v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve dnech 14.11.2016 a 18.4.2017 pracovnicemi Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odd. kontroly obcí a analýz. Při přezkoumání hospodaření DSO Lesy Policka nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření DSO za rok 2016 je přílohou k tomuto závěrečnému účtu.

8) Výsledek inventarizace

Inventarizace stavů majetku, pohledávek a závazků k datu 31.12.2016 proběhla na základě Plánu inventur ze dne 22.9.2016. Byla vyhotovena inventarizační zpráva se závěrem, že nebyly zjištěny žádné odchylky (inventarizační rozdíly) mezi účetním a skutečným stavem.

9) Přílohy - účetní výkazy a zpráva o přezkoumání hospodaření (kliknutím na příslušný řádek zobrazíte):

- výkaz FIN 2-12 za prosinec 2016

- rozvaha k datu 31.12.2016

- výkaz zisku a ztrát za r. 2016

- Příloha za prosinec 2016

- Inventarizační zpráva o provedení inventarizace k 31.12.2016

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Lesy Policka za rok 2016.

Přílohy v papírové podobě jsou k dispozici u účetní DSO p. Dostálové na adrese Nízká Srbská 52, Machov.

Připomínky k závěrečnému účtu DSO Lesy Policka za rok 2016 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění na úřadě obce, na jejíž úřední desce je účet zveřejněn, nebo v sídle DSO Lesy Policka, Bukovice 115, Police nad Metují. Připomínky je možno rovněž uplatnit na zasedání Valné hromady DSO, která bude mít projednání závěrečného účtu na programu jednání.

V Machově dne 19. 4. 2017     

Ing. Jiří Krtička v.r., předseda DSO