Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

MĚSTYS  MACHOV

O z n á m e n í

č.  8/2017

Oznamujeme záměr propachtování níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci :

 

  • pozemků část p.č. 700/5 (trvalý travní porost) o výměře cca 650 m2, část p.č. 773/1 (ostatní plocha - neplodná - zatravněno) o výměře cca 360 m2 a p.č. 692 (ostatní plocha - sportoviště - zatravněno) o výměře 2435 m2 vk.ú. Machov; (jedná se o pozemky vhodné pro zemědělskou výrobu);

  • L. Scholzové, Machov

Záměr pachtu bude realizován v souladu s obecně platnými právními předpisy a obecnými podmínkami pronájmu nemovitostí městyse, schválenými na zasedání zastupitelstva městyse Machov dne 8.11.2010 (pachtovné - 2 % z průměrné ceny pozemků v daném katastrálním území

za m2 a rok, pacht na dobu neurčitou).

 

Případné nabídky, návrhy a připomínky k výše uvedenému záměru je možné podat písemně do 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení v kanceláři Úřadu městyse Machov.

 

 

 

 

V Machově dne 8.3.2017

 

Ing. Jiří Krtička v.r.

Starosta

 

Vyvěšeno : 8.3.2017

 

Sejmuto :