Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

MĚSTYS  MACHOV

O z n á m e n í

č.  7/2017

Oznamujeme záměr propachtování níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci :

 

  • pozemku p.č. 112/2 (trvalý travní porost) o výměře 260 m2 vk.ú. Machov;

  • J.Prouzovi, Machov

Záměr pachtu bude realizován v souladu s obecně platnými právními předpisy a obecnými podmínkami pronájmu nemovitostí městyse, schválenými na zasedání zastupitelstva městyse Machov dne 8.11.2010 (pachtovné - 2 % z průměrné ceny pozemků v daném katastrálním území za m2 a rok, pacht na dobu neurčitou).

 

Případné nabídky, návrhy a připomínky k výše uvedenému záměru je možné podat písemně do 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení v kanceláři Úřadu městyse Machov.

 

 

 

 

V Machově dne 8.3.2017

 

Ing. Jiří Krtička v.r.

Starosta

 

Vyvěšeno : 8.3.2017

 

Sejmuto :