Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

MĚSTYS  MACHOV

O z n á m e n í

č.  6/2017

Oznamujeme záměr prodeje níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci :

  • pozemků části p.č. 840/1 (ostatní plocha - komunikace) o výměře cca 1100 m2 p.č. 44 (ostatní plocha - neplodná) o výměře 452 m2 a 68/3 (orná půda) o výměře 1161 m2 v k.ú. Machov; (pozemek 840/1 je bývalá veřejná cesta, dnes součástí pastevního  areálu u č.p. 54 Machov; pozemek 68/3 je bývalá cesta, dnes  zemědělská půda mezi pozemky zájemce; pozemek 44 bude vklíněn  mezi pozemky zájemce);

  • J. Prouzovi, Machov.

Záměr prodeje bude realizován v souladu s obecně platnými právními předpisy a obecnými podmínkami převodu nemovitostí z a do majetku městyse a pronájmu nemovitostí městyse, schválenými na zasedání zastupitelstva městyse Machov dne 8.11.2010 (kupující, po schválení prodeje v zastupitelstvu, zajistí doklady potřebné k sepsání kupní smlouvy, tj. geometrický plán oddělení části pozemku 840/1, ocenění dotčených pozemků soudním znalcem a uhradí správní poplatky spojené s převodem nemovitostí).

 

Případné nabídky, návrhy a připomínky k výše uvedenému záměru je možné podat písemně do 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení v kanceláři Úřadu městyse Machov.

 

 

 

 

V Machově dne 8.3.2017

 

Ing. Jiří Krtička v.r.

starosta

 

Vyvěšeno : 8.3.2017

Sejmuto :