Městys Machov, jakožto zřizovatel příspěvkové organizace "ZŠ a MŠ Machov", zveřejňuje účetní závěrku ZŠ a MŠ Machov sestavenou ke dni 31. 12. 2016. Součástí účetní závěrky jsou následující výkazy: Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha A1-3, Příloha A5, Příloha A6-9, Příloha-FKSP, Příloha-Rezervní fond. Uvedené výkazy jsou v papírové podobě k dispozici na Úřadu městyse Machov, v elektronické podobě jsou součástí tohoto zveřejnění na elektronické úřední desce.

Machov 23. 2. 2017                         ing. Jiří Krtička v.r.  – starosta

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

Příloha A 1-3

Příloha - FKSP

Příloha - Rezervní fond

Příloha A 5

Příloha A 6-9