Filtr 

 • Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitestva městyse Machov v r. 2017

  Městys  Machov   O z n á m e n í 2. veřejné  zasedání Zastupitelstva  městyse  Machov v roce 2017 se koná v pondělí 13.3.2017 v 19°° hodin na Úřadu městyse Machov Program : 1) Účetní závěrka Základní škol...
 • Návrh rozpočtu DSO Policko na rok 2017

  Dobrovolný svazek obcí Policko zveřejňuje v souladu s platnou legislativou (zák. č. 250/2000 Sb. po novele č. 24/2017 Sb.) návrh rozpočtu DSO pro rok 2017. Zároveň zveřejňuje výkaz Fin 2-12 M sestavený k 31. 12. 2016, ze kterého je mož...
 • Účetní závěrka DSO Lesy Policka k 31. 12. 2016

  Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka zveřejňuje v souladu se Zákonem o účetnictví a Zákonem o obcích účetní závěrku svazku sestavenou ke dni 31. 12. 2016. Součástí účetní závěrky jsou následující výkazy: Výkaz zisku a ztráty, ...
 • Účetní závěrka Městyse Machov k 31. 12. 2016

  Městys Machov zveřejňuje účetní závěrku obce sestavenou ke dni 31. 12. 2016. Součástí účetní závěrky jsou následující výkazy: Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha, Fin 2-12 M a Inventarizační zpráva. Uvedené výkazy jsou v pa...
 • Návrh rozpočtu městyse na rok 2017

  Městys Machov zveřejňuje v souladu s platnou legislativou (zák. č. 250/2000 Sb. po novele č. 24/2017 Sb.) návrh rozpočtu městyse pro rok 2017 v úplném znění návrhu. Zároveň městys zveřejňuje výkaz Fin 2-12 M sestavený k 31. 12. 20...
 • Účetní závěrka ZŠ a MŠ Machov k 31.12.2016

  Městys Machov, jakožto zřizovatel příspěvkové organizace "ZŠ a MŠ Machov", zveřejňuje účetní závěrku ZŠ a MŠ Machov sestavenou ke dni 31. 12. 2016. Součástí účetní závěrky jsou následující výkazy: Výkaz zisku a ztráty, Rozv...
 • Oznámení č. 5/2017 - Rozpočtové provizorium městyse Machov na období leden - březen 2017

  MĚSTYS   MACHOV   O Z N Á M E N Í č. 5/2017     Městys Machov podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 11 a §13 , v platném znění   z v e ř e j ň u j e rozpočtové provizorium Mě...
 • Oznámení o konání 1. zasedání Zastupitestva městyse Machov v r. 2017

  Městys  Machov   O z n á m e n í 1. veřejné  zasedání Zastupitelstva  městyse  Machov v roce 2017 se koná v pondělí 27.2.2017 v 19°° hodin na Úřadu městyse Machov Program : 1) Zajištění spolufinancování proj...
 • Nařízení státní veterinární správy (ukončení veterinárních opatření)

  Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Č. j. SVS/2017/020542-H NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Krajská veterinární správa Státní veterin...
 • Oznámení č. 4/2017 - záměr propachtování pozemku

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  4/2017 Oznamujeme záměr propachtování níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci :   pozemku p.č. 391/7 (trvalý travní porost) o výměře 4236 m2 vk.ú. Machov; V.Scho...
 • Oznámení č. 3/2017 - záměr změny pronájmu nebytových prostor

  Městys Machov O z n á m e n í č. 3/2017 Oznamujeme záměr změny pronájmu níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci : části nebytových prostor vobjektu č.p. 81 vMachovské Lhotě na st.p.č. 60 (zastavěná pl...
 • Nařízení státní veterinární správy

  Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Č. j. SVS/2017/016466-H NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Krajská veterinární správa Státní veterin...
 • Oznámení č. 2/2017 - záměr propachtování pozemků

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  2/2017 Oznamujeme záměr propachtování níže uvedených nemovitostí : zemědělských pozemků v k.ú. Machov : p.č. 688/7 (trvalý travní porost) o výměře 352 m2 - zatravněno; p....
 • Oznámení č. 1/2017 - záměr propachtování pozemků

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  1/2017 Oznamujeme záměr propachtování níže uvedených nemovitostí následujícímu zájemci : zemědělských pozemků v k.ú. Bezděkov nad Metují : podíl 1/14 p.č. 303(orná půda...
 • Výroční zpráva za r. 2016 o činnosti městyse v oblasti poskytování informací

  Městys Machov Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti v oblasti poskytování informací podle ustanovení zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - počet podaných žádostí o informace:   2 - počet podan...
 • Oznámení č. 38/2016 - záměr bezúplatného převodu pozemku

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  38/2016 Oznamujeme záměr bezúplatného převodu níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci : pozemku p.č. 328 (vodní tok - koryto vodního toku) o celkové výměře 54 m2 vk.ú. Macho...
 • Oznámení č. 37/2016 - záměr směny pozemků

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  37/2016 Oznamujeme záměr úplatné směny níže uvedených nemovitostí mezi následujícími účastníky :   Směňované nemovitosti : pozemků p.č. 646/2 (trvalý travní porost) o výmě...
 • Oznámení o konání 8. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2016

  Městys  Machov   O z n á m e n í 8. veřejné  zasedání Zastupitelstva  městyse  Machov v roce 2016 se koná v pondělí 19.12.2016 v 19°° hodin na Úřadu městyse Machov Program : 1. Rozpočtové provizorium městyse n...
 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o místním poplatku za provoz odpadového systému

  Městys MACHOV Obecně závazná vyhláška Městyse Machov č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Městyse Machov se ...
 • Oznámení č. 36/2016 - záměr prodeje pozemku

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  36/2016 Oznamujeme  záměr prodeje níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci : pozemku p.č. 322/10 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 86 m2 v k.ú. Machovská Lhota (jedná ...