Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

MĚSTYS  MACHOV

O z n á m e n í

č.  22/2017

Oznamujeme záměr prodeje níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci :

  • části pozemku p.č. 111/5 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře cca 140 m2 vk.ú. Nízká Srbská; (jedná se o část pozemku mezi pozemky p.č. 110 a 111/2 mimo ochranné pásmo obecní kanalizace);

  • M. Divišovi, Machov.

Záměr prodeje bude realizován v souladu s obecně platnými právními předpisy a obecnými podmínkami převodu nemovitostí z a do majetku městyse a pronájmu nemovitostí městyse, schválenými na zasedání zastupitelstva městyse Machov dne 8.11.2010 (kupující, po schválení prodeje v zastupitelstvu, zajistí doklady potřebné k sepsání kupní smlouvy, tj. geometrický plán oddělení dotčené části pozemku, ocenění pozemku soudním znalcem a uhradí správní poplatky spojené s převodem nemovitosti).

 

Případné nabídky, návrhy a připomínky k výše uvedenému záměru je možné podat písemně do 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení v kanceláři Úřadu městyse Machov.

 

 

 

 

V Machově dne 18.8.2017

 

Ing. Jiří Krtička v.r.

starosta

 

Vyvěšeno : 18.8.2017

Sejmuto :