Úřední deska - Písemnosti jiných úřadů

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství

Němcové 2020, 547 01 Náchod

 

 

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

U Horní brány 29

550 01 Broumov

IČ: 46504303

 

 

Sp. zn.: KS 8705/2017/DSH/IR

Čj. (Če.): MUNAC 51539/2017/DSH/IR

Eviden. číslo: 161A/17

Vyřizuje: Ivana Rousková

Tel./mobil: 491 405 189, 775 431 664

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Datum: 14. 8. 2017

 

 

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

 

 

 

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene c) zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k žádosti společnosti Broumovské stavební sdružení s.r.o., U

Horní brány 29, 550 01 Broumov, IČ: 46504303, o z n a m u j e, že

s t a n o v í

 

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje,

územním odborem dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5

zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal

stanovisko čj. KRPH-69635/ČJ-2017-050506 ze dne 1. 8. 2017

 

přechodnou úpravu provozu

 

na silnici III/303 17 a na místní komunikaci v kat. území Nízká Srbská dle grafického znázornění

v příloze

 

Za podmínek:

Dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení a zařízení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Platnost úpravy: 21. 8. 2017 - 31. 10. 2017

Důvod: stavební úpravy vodovodu

Odpovědná osoba (organizace) za řádné provedení úpravy:

pan Jiří Vaníček, stavbyvedoucí BSS s.r.o., U Horní brány 29, Broumov, tel. 777 762 311

 

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

2) Stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání, které v předmětné věci vydá zdejší správní úřad. Dopravní značení, dopravní zařízení, světelné signály budou osazeny v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení uzavírky.

3) Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu.

4) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.

5) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015.

6) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).

7) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů. Bude prováděna pravidelně řádná kontrola umístění dopravního značení.

8) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1.

9) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.

10) Pracovní stroje nesmějí zakrývat dopravní značení, ani nesmí být dopravní značení nikým odstraňováno či přemísťováno.

 

 

 

Odůvodnění

Společnost Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov, IČ: 46504303, požádala dne 7. 8. 2017 Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/303 17 a na místní komunikaci v kat. území Nízká Srbská.

Důvodem jsou stavební úpravy vodovodu, Machov, k. ú. Nízká Srbská.

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie - Policie České republiky,

Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního

inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-69635/ČJ-2017-050506 ze dne 1. 8. 2017.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

 

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

 

 

otisk úředního razítka

 

za správnost vyhotovení:

Ivana Rousková

 

 

 

Ing. Radka Konárková, v. r.

pověřená vedením odboru dopravy a silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost

doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy musí

být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět na odbor

dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod.

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce Městyse Machov.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................                                                    Sejmuto dne: ..............................

 

 

 

 

..................................................................

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

 

 

 

 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ....................................

 

 

 

...................................................

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem

umožňujícím dálkový přístup.

 

 

 

 

Rozdělovník:

I/ účastníci řízení:

1) Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov

2) Městys Machov, Machov 119, 549 63 Machov

3) Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o. Hradec Králové

4) ostatní - veřejná vyhláška

Městský úřad Náchod - úřední deska

Úřad městyse Machov - úřední deska

 

 

II/ Dotčené orgány a instituce:

 

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Náchod

 

 

 

 

Počet listů/počet příloh/počet listů příloh: 4/1/0