Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Městys Machov v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů

 

 

zveřejňuje

závěrečný účet (vyúčtování finančních vztahů) Městyse Machov za r. 2016

1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (v tis. Kč)

Rozpočet 2016          Rozpočet po změnách          Skutečnost 2016

Daňové příjmy - třída 1       12.092,2                         13.493,7                     13.484,7
Nedaňové příjmy - třída 2     1.685,7                           2.037,3                       1.796,4
Kapitálové příjmy - třída 3           95,2                              230,2                          232,3
Přijaté transfery - třída 4           459,4                              497,3                       1.102,8

Celkové příjmy :                 14.332,5                          16.258,5                    16.616,2

Běžné výdaje - třída 5            13.602,5                          13.914,5                    10.893,9
Kapitálové výdaje - třída 6          730,0                            2.344,0                     2.161,2

Celkové výdaje :                    14.332,5                          16.258,5                   13.055,1
Financování
- třída 8 ..........................0                                      0                     3.561,1

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 (Fin2-12 M)

2. Hospodářská činnost městyse

Městys nevykazuje žádnou hospodářskou činnost.

3.Stav peněžních fondů

Stav sociálního fondu k 31.12.2016 byl 60.920,66- Kč.

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu ze dne 20.05.2009, schváleným zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 20.05.2009.

4a. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Městys získal v roce 2016 celkem 2 dotace:

Hasiči                                         16.000,- Kč
Projektová dokum. ČOV           90.000,- Kč

4b. Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu městyse

-

5. Hospodaření příspěvkové organizace založené městysem

Základní a mateřská škola Machov :

Rezervní fond - zůstatek k 31. 12. 2016 :                     143.902,74 Kč
FKSP - zůstatek k 31. 12. 2016 :                                       39.829,28 Kč
Neinvestiční příspěvek na činnost ZŠ v r. 2015        1.054.500,-  Kč

Neinv. Prostředky půjčené z rozpočtu městyse             92.000,-  Kč

Výsledek hospodaření :                                               + 103.430,20 Kč

Roční a čtvrtletní závěrky ZŠ a MŠ Machov včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny a k nahlédnutí u účetní městyse.

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor ekonomický, oddělení kontroly obcí a analýz.

Kontroloři : Naďa Náglová, Ivana  Marková

Přezkoumání bylo provedeno ve dnech 14. 9. 2016 a 26. 4. 2017 s následujícími výroky:

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10, odst. 3, pís. a) zákona 420/2004 Sb.
- neuvádí se žádná rizika dle § 10, odst. 4, pís. a) zákona 420/2004 Sb.
- byly zjištěny dle § 10, odst. 4, pís. b) zákona 420/2004 Sb. následující ukazatele:

- podíl pohledávek na rozpočtu městyse           0,30 %
- podíl závazků na rozpočtu městyse                10,91 %
- podíl zastaveného majetku na celk. majetku    4,45 %

7. Výsledek inventarizace

Inventarizace stavů majetku, pohledávek a závazků k datu 31.12.2016 proběhla na základě Plánu inventur. Dne 19.1.2017 byla vyhotovena inventarizační zpráva. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

8. Přílohy k závěrečnému účtu

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za Městys Machov sestavený k 31.12.2016 (Fin 2-12 M)

- Rozvaha Městyse Machov sestavená k 31.12.2016

- Výkaz zisku a ztrát Městyse Machov sestavený k 31.12.2016

- Příloha Městyse Machov sestavená k 31.12.2016

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Machov za rok 2016 ze dne 26.4.2017

- Inventarizační zpráva.

Přílohy jsou pro svůj rozsah zveřejňovány pouze na elektronické úřední desce (zobrazíte je kliknutím na název dokumentu), k nahlédnutí jsou u účetní městyse.

Kompletní závěrečný účet v listinné podobě (včetně příloh) je možno shlédnout v úředních hodinách na úřadu městyse.

Připomínky k závěrečnému účtu městyse za r. 2016 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě 15 dní od zveřejnění na Úřadu městyse Machov.

V Machově dne 27. 4. 2017

Ing. Jiří Krtička, starosta, v.r.

Aktualizováno ( Pondělí, 25. Březen 2019 )